Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van RCOTEC INVEST, gevestigd te Slekkenstraat 4 bus 8, 9120 Beveren-waas.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RCOTEC INVEST. De voorwaarden zijn

voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van RCOTEC INVEST. Op verzoek zenden wij u een

schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. RCOTEC INVEST behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van

de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden
niet door RCOTEC INVEST erkend.

1.4 RCOTEC INVEST garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het

aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal RCOTEC INVEST bestellingen tenminste binnen 60 dagen

uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere
redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder
kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van RCOTEC INVEST zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

RCOTEC INVEST geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport
van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 6% BTW geldig enkel voor gebouwen ouder dan 10 jaar. Voor jongere gebouwen is 21% van toepassing.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft
de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van
reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Wel te begrijpen dat deze niet geïnstalleerd zijn en nog in verpakking bevinden. Indien de afnemer na
afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan RCOTEC INVEST heeft teruggezonden, is de koop een feit. De

afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering
schriftelijk melding te maken bij RCOTEC INVEST. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn

teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te
geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op
ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt

RCOTEC INVEST er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in
geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door

RCOTEC INVEST aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij

RCOTEC INVEST slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven
werkdagen
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de
leverancier geen invloed heeft
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk
persoonlijk karakter hebben
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die
snel kunnen bederven of verouderen
· audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
· de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij RCOTEC INVEST, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand

van RCOTEC INVEST .

RCOTEC INVEST houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Zie onze Privacy Policy.

5.2 RCOTEC INVEST respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 RCOTEC INVEST maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf

van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde
zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan
RCOTEC INVEST deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan RCOTEC INVEST . Eventuele gebreken of

verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan RCOTEC INVEST

schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit
recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door RCOTEC INVEST gegrond worden bevonden, zal RCOTEC INVEST

naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van RCOTEC INVEST en mitsdien het bedrag der

schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van
RCOTEC INVEST tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van
RCOTEC INVEST gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van RCOTEC INVEST voor enige andere vorm van schade is

uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 RCOTEC INVEST is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste

roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens RCOTEC INVEST in gebreke is; B) de afnemer de

geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen /of bewerken. C) de geleverde
zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de
aanwijzingen van RCOTEC INVEST en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid

geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard
of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt RCOTEC INVEST zich het recht voor de

aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden RCOTEC INVEST slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van RCOTEC INVEST gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 RCOTEC INVEST kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat

de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen RCOTEC INVEST en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door

RCOTEC INVEST op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2RCOTEC INVEST behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te

accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van RCOTEC INVEST gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 RCOTEC INVEST is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen

ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,
storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van RCOTEC INVEST alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of

transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 RCOTEC INVEST behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is

tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is RCOTEC INVEST gehouden enige

boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien RCOTEC INVEST bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of

slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit
geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 RCOTEC INVEST is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door

verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze
website.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door RCOTEC INVEST aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij

RCOTEC INVEST

zolang de afnemer de vorderingen van RCOTEC INVEST uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere

gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van
RCOTEC INVEST wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,
waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door RCOTEC INVEST geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het

kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan RCOTEC INVEST of een door

RCOTEC INVEST aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin RCOTEC INVEST haar eigendomsrechten wil

uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te
nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht RCOTEC INVEST zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden

daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven aan RCOTEC INVEST.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen RCOTEC INVEST en koper, welke niet in onderling

overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maatschappelijke zetel van RCOTEC INVEST kennis, tenzij
RCOTEC INVEST er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Download de voorwaarden als pdf